Convert Clear

България на живо Подкаст

понеделник, 4 май 2020 г.

Край на безплатния бензин за общински съветници

Край на безплатния бензин за общински съветници.
Такъв доклад внесохме зедно с колегата Владислав Панев от Демократична България и независимия Борис Бонев. В предстоящият период на икономическа криза след края на извънредното положение е важно да оптимизираме разходите на общината, като паралелно с това намалим замърсяването и стимулираме преминаването към екологично чистото предвижване.

🎯Внесеният доклад цели точно това.
Защо общинските съветници да не могат да възстановяват разходите си за гориво с общински пари?
 Активно трябва да предприемаме мерки за спиране замърсяването на въздуха на София, от който умират хиляди души всяка година. Какъв е стимулиът за това, ако хората от които зависят решенията продължават да имат безплатен бензин?
 Редно е като избрани на публична длъжност представители на софиянци, да дадем личен пример. Как да искаме от софиянци да променят навиците си, ако ние самите не променяме своите.
♻️Аз съм от софиянци, които искат кардинални промени в общината, пълно преобразуване на структурите и начина на харчене на средствата на всички ни. За съжалениие няма мнозинство в сегашния СОС за такива кардинални промеми. Въпреки това, е важно с малки стъпки да вървим в правилната посока.


Ето и текста на доклада:

ДОКЛАД

от
Борис Бонев – общински съветник
Владислав Панев – общински съветник
Иво Божков – общински съветник


ОТНОСНО: Изменение на правилата за отпускане на допълнителни средства за общинските съветници

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Съгласно чл. 33, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет общинските съветници имат право да получават допълнително възнаграждение в размер на до 30% от брутното възнаграждение във връзка с работата им в общинския съвет, определено с Решение №338 на Столичен общински съвет от 12.06.2014 г. Тези средства могат да бъдат използвани за покриване на пътни разходи, разходи за телефон, организиране на приемни, срещи с избиратели, обучения, квалификации, експертизи и проучвания, и други дейности. Със заповед № РД-09-538/13.08.2012 г. на кмета на Столичната община са утвърдени и Правила във връзка с изпълнение на чл. 33, ал. 3 от Правилника на СОС, с които се определят реда и условията за поемането от страна на общинския бюджет на изразходваните от общинските съветници във връзка с работата им средства.


Като лица, заемащи публична избираема длъжност, ние носим огромна отговорност за целесъобразно и ефективно разходване на обществените средства. Също така като общински съветници ние трябва да даваме добър пример за гражданите на София. Това подразбира загърбване на старите навици, свързани с придвижване с личен автомобил от и до работното ни място в СОС на ул. Московска №33. Затова предлагаме изключване на възможността за възстановяване на средства за гориво от предвиденото допълнително възнаграждение. Смятаме, че е крайно неподходящо да призоваваме столичани да използват алтернативни на автомобилите форми на придвижване – пеша, градски транспорт, велосипед, а същевременно ние да се самостимулираме с покриване на разходите за гориво на личните ни автомобили. Подобна практика противоречи на съвременните принципи на устойчивата градска мобилност, които ние като отговорни политици трябва да промотираме.


Масовото използване на лични автомобили от страна на общинските съветници обуславя десетки допълнителни места за паркиране в самото сърце на града – около храм-паметника Александър Невски и по ул. Московска и околните улици. Нещо повече, при предстоящия ремонт на пл. Св. Александър Невски местата за паркиране значително ще се редуцират и в съответствие с това ние имаме отговорността да намалим натиска от автомобили към тази част на града, която е предвидена да стане предимно пешеходна зона. Важно е да се подчертае, че именно подзона 5 на Синята зона е най-натоварената в цяла София, като 82% от местата са в режим “Служебен абонамент”, което оставя жителите в тази част на града с много малко места за паркиране. В този контекст припомняме и че управляващите от години заявяват необходимостта от намаляване на броя паркоместа в строгия център, в съответствие с многобройните общински стратегии и планове, както и международните градоустройствени и транспортни тенденции.


Тази промяна ще бъде и в съответствие с целите на управлението за спечелване на титлата Европейска зелена столица. Намаляването на използването на лични автомобили от страна на представителите на гражданите в местното самоуправление в град с толкова сериозен проблем с мръсния въздух със сигурност ще спомогне за постигането на по-чиста околна среда и ще бъде крачка напред във внедряването на зелени и устойчиви политики в Столичната община. Важно е да се подчертае и фактът, че допълнителното възнаграждение, което общинските съветници получават ежемесечно може да бъде използвано и за закупуване на годишна или месечни абонаментни карти за цялата мрежа на градския транспорт.


По наши изчисления, максимално възможните разходи за гориво за лични автомобили за всички общински съветници са за 505 080 лева годишно. Това са над 250 000 литра бензин или дизел, съответно поне 2 милиона километра пробег годишно. За един мандат възможните числа са още по-стряскащи. Над 8 млн. километра пробег. Съзнаваме, че този максимум трудно може да бъде достигнат, но основното послание, което общинският съвет е длъжен да отправи към столичани е, че личният автомобил не бива да е предпочитано средство за придвижване и това послание трябва да се даде чрез личен пример.


Предложението е в пълен синхрон и със заявеното намерение на кмета на Столичната община, г-жа Йорданка Фандъкова за преразглеждане и намаляване на броя служебни карти издавани от Столичната община за безплатно паркиране в рамките на Синя и Зелена зона и намаляване на броя служители на администрацията на Общината, ползващи тази привилегия. Нещо повече, намерението за изтласкване на автомобилите от строгия център на София е ясно записано както в програмата на г-жа Фандъкова, така и в програмите на всички останали политически сили в Столичния общински съвет.


След приемане на предложените промени ще бъдат намалени разходите на Столична община, с което ще се реализира и положително въздействие върху общинския бюджет.


Във връзка с горното и на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8 от Закона за нормативните актове:


ПРЕДЛАГАМЕ: 
  1. В чл. 33. (3) от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет в текста “Тези средства се разходват за покриване на разноски, направени от общинския съветник, във връзка с работата му в Съвета като, но не само: пътни, разходи за телефон, организиране на приемни, срещи с избиратели, обучения, квалификации, експертизи и проучвания, и други дейности.” думата “пътни” да се замени с “разходи за градски транспорт” и се добавя ново изречение “Не се възстановяват пътни разходи, с изключение на разходи за обществения градски транспорт на територията на Столичната община.
  2. Столичният общински съвет да възложи на кмета на Столична община да актуализира заповедта, с която са утвърдени Правила във връзка с изпълнение на чл. 33, ал. 3 от Правилника на СОС като в чл. 4 се премахва “за гориво”, “такси” и “за друг транспорт” и членът придобива следната редакция: “ – Фактура за превозен документ за обществен транспорт” 
Можете да изтеглите и прочетете целия доклад като натиснете ТУК


четвъртък, 21 ноември 2019 г.

Мерки за прозрачност, за които ще се боря в комисията за промяна на правилника на СОС:

Един от най-важните ангажименти, за които се боря не само чрез личен пример, но и чрез конкретни действия е въвеждането на прозрачност в работата на общината. Доказано е, че само по този начин може да се наложи предотвратяване на злоупотреби и дисциплиниране на злонамерените хора от системата.
На второто заседание на столичен общински съвет бях избран за член на временната комисия за промяна на правилника на СОС. Правилникът е този документ, в който могат да се разписват задължителните мерки за прозрачност, които трябва да бъдат изпълнявани от целия столичен общински съвет. В предишния мандат, заедно с Марта Георгиева и Войслав Тодоров внесохме конкретни мерки за прозрачност, които не бяха дори допуснати до разглеждане. Ще ги намерите в края на този текст.


Постояноството и упоритостта, когато знаеш, че нещо е правилно, винаги водят до резултат. Прозрачността стана приоритет на всички големи партии на последните местни избори и всички заговориха за въвеждането й в общината. За разлика от останалите, които тепърва се присъединяват към тази тема, аз мога да публикувам отново конкретните изменения, които ще доведат до:
- информиране на гражданите в реално време за това кой как гласува всяко едно решение
- информиране на гражданите за съдържанието на докладите, които предстоят да бъдат гласувани
- информиране на гражданите за това как е протекло всяко едно заседание на комисия и на СОС
- предоставяне на минимум една седмица между публикуване на доклад и неговото гласуване, така че всеки общински съветник и всеки гражданини да има реалната възможност да се запознае със съдържанието на доклада

Тези конкретни мерки са само гръбнака на новия начин на отчетност, който ще се боря да бъде въведен. Комисията ще трябва да изработи нов правилник до 31 декември тази година, а възможностите за други предложения от страна на гражданите остават отворени и ще се радвам да бъда техен проводник в комисията.


Ето и конкретните изменения, с които ще отида на първото заседание на комисията петък 21 ноември от 15 часа. Актуалният правилник на СОС можете да намерите ТУК.

В Чл. 12 ал. 2 текстът „Актовете на СОС, както и информация, свързана с дейността на СОС“ се заменя с „Актовете на СОС заедно със съпътстващите ги доклади, мотиви към тях и поименното гласуване от заседанието на СОС, както и информация, свързана с дейността на СОС“ 


В чл. 49 

ал. 2 се изменя така:
 Дневният ред за заседанията на комисиите се определя от председателя на комисията съобразно постъпването на материалите не по-късно от 5 работни дни преди заседанието. В същия срок материалите за заседанието се предоставят на разположение на членовете на комисията от Дирекция "Секретариат на СОС".

ал. 5 се изменя така:
Дневният ред на постоянните комисии, заедно с материалите от заседанието се публикуват на електронната страница на Столичния общински съвет и/или СО не по-късно от 5 работни дни преди заседанието.


В чл. 64 ал. 2 изразът „не повече от 3 часа“ се заменя с „не повече от 4 часа“


Чл. 69 ал. 4 се изменя така:
(4) Материалите по ал. 1, изготвени от администрацията на СО, СОС, общински съветници, общински предприятия, дружества с над 50% общинско участие и други структури на СО и СОС, се предоставят и по електронен път или и на електронен носител в машинно-четим вид


В чл. 72 ал. 2 текстът „По решение на водещата комисия“ се заличава.


В чл. 79 се създава нова ал. 4 с текст:
(4) Материалите по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на СОС и/или СО в срока по чл. 65 ал. 1


В края на чл. 81 се правят следните изменения:
а. Ал 7 се изменя така:
(7) Гражданите могат да следят заседанията на Столичния общински съвет в реално време чрез видеоизлъчване на сайта на СОС и/или СО, чрез видеонаблюдение, осъществявано посредством видеоекран, находящ се в приемната за граждани на улица "11-ти Август", гр. София, Столична община или в сградата на ул. Московска №33, гр. София, Столична община с предварително записване до председателя на СОС.

б. Създава се нова ал. 9 с текст:
(9) Във видеоизлъчването по ал. 7 се изписват в реално време резултатите от гласуванията по политически групи и поименното гласуване.


В чл. 83 се създава нова ал. 3 с текст:
(3) Информацията, предвидена за публикуване на интернет страницата на СОС и/или СО, се публикува в машинно-четим вид, когато е налична.


В чл. 105 се създава нова ал. 6 с текст:
(6) Протоколът по ал. 1 и приложенията по ал. 4 се публикуват на интернет страницата на СОС и/или СО най-късно 7 дни след заседанието на СОС.


В чл. 129 ал. 1 текстът „заповедите на кмета на СО и дейността на Администрацията на СО“ се заменя с „заповедите на кмета на СО или кметовете на райони на СО и дейността на Администрацията на СО или на районните Администрации“


В чл. 130 се правят следните изменения:
а. В ал. 5 текстът „Кметът на Столична община“ се заменя с „Кметът на Столична община или кметът на район на СО“

б. Ал 7 се изменя така:
(7) На питане, в което е посочено, че желаната форма е писмен отговор, същият се предоставя на вносителя чрез председателя на СОС. Питането и отговорът към него се публикуват на електронната страница на СОС 24 часа преди началото на заседанието на общинския съвет.

в. В ал. 10 текстът „Кметът на Столична община“ се заменя с „Кметът на Столична община, кметът на район на СО“


В края на чл. 179 се добавя изречението: „Информацията за тях се публикува на електронната страница на Столичния общински съвет и/или СО.“Преходни и заключителни разпоредби

Създава се нов §10 с текст:
§10. Машинно-четим е електронен формат за данни, който е структуриран по начин, по който, без да се преобразува в друг формат, позволява софтуерни приложения да идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, включително отделни факти и тяхната вътрешна структура


Създава се нов §11 с текст:
§11. Разпоредбите на чл. 12а и измененията в чл. 12 ал. 2 и чл. 49 ал. 2 влизат в сила два месеца след приемане на измененията от Столичен общински съвет.

вторник, 19 ноември 2019 г.

Как и защо гласувах на заседание 02 на СОС от 19 ноември 2019? (+видеа)

Излъчвам всяко заседание [на живо] във фейсбук страницата ми Иво Божков


В началото на заседанието бе прочетена декларация за опазване на Природен парк “Витоша”.
С нея се приканва целия СОС да се присъедини към позицията за:
1) запазването на границата на природен парк Витоша – така, както е определена през 1952 година, заедно с разширението на парка от 1991 г.
2) заявка, че няма да подкрепим ново застрояване в имотите попадащи в Природен парк “Витоша, независимо дали ще останат част или не от парка.


Точка 1 - Предложение за избор на заместник-председател на СОС.

Още след първото заседание, двамата съветници на Атака се разделиха и единия от тях се присъедини към 4-имата съветници на Вмро, така че да могат да сформират политическа група и излъчат зам. председател на Столичния общински съвет.
В сегашния правилник, заместник председател на СОС може да бъде излъчен само и единствено от политическа група, а за съставянето на политическа група са нужни минимум 5 съветници.

Борислав Иванов от Атака се присъедини към вмро и заедно сформираха група. Волен Сидеров стана независим общински съветник.

Новосформираната група на "Патриоти за София " предложи за зам. председател на СОС членът на Атака Борислав Иванов.

Гласувах Въздъжрал се
Предложението беше прието с 53 За и 6 Въздържали се (4 съветници от ДБ и Борис Бонев)


Точка 2 - Доклад относно избор на ръководства и попълване на поименния състав на постоянните комисии на Столичния общински съвет.

Гласувах Въздържал се
Доклад приет с 55 За и 3 Въздържали се (Грети Стефанова, Марта Георгиева и аз)

Разпределението на председателите на комисии направи видима новата управленска коалиция в София: ГЕРБ-ВМРО-Атака.
Атака получи председателското място на комисията по Ред и сигурност, а ВМРО получи председателското място на комисията по Транспорт и туризъм. Тези две председателски места не са дадени просто ей така срещу нищо. Очевидно са поети ангажименти, които по правилата на политиката трябва да са публично представени. Уви, липсата на прозрачност и задкулисието в управлението на София ще продължат и "новия" ГЕРБ още с второто заседание показа, че не се е променил.
Очевидно твърденията на ГЕРБ за тематични мнозинства са били неверни. Съюза между трите формация чрез председателските места осигурява общо 33 съветници - а както знаем 31 гласа са нужни за приемането на всяко едно решение - спорно или не.

Тази коалиция има мнозинство във всички комисии, като само в комисията по архитектура нямат мнозинство. Демократична България няма нито едно председателско и зам. председателско място.

Гласувах въздържал се, защото на подкрепям управленската коалиция ГЕРБ-ВМРО-Атака.
В края на тази публикация ще намерите и поименното разпределение на всяка комисия.

Ще бъда отново член на комисията по европейски програми, проекти и международно сътрудничество, както и една нова за мен комисия - тази по обществен ред и сигурност.


Точка 3 - Доклад относно избор на работна група за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет.

Гласувах За

Един от главните ми приоритети през изминалите 4 години в общинския съвет беше въвежадането на прозрачност. Отчитах в настоящия сайт, както и във фейсбука си, всяко свое гласуване с обосновка за него. Публикувах важни доклади, преди те да бъдат гласувани, за да могат гражданите да се запознаят с тези незнайно защо "скрити" документи, така че да вземат отношение. Излъчвах на живо заседанията, както на СОС, така и на комисии, когато там се гледаха спорни точки.
Всички тези мерки, и още много други ще могат да залегнат като задължителни за функционирането на СОС. С участието ми в тази комисия ще се боря това да стане факт. Ще напиша следващта публикация с предложенията, които ще направя още на първото й заседание. По време на гласуването на точката в зала предложих заседанията на комисията да бъдат отворени за граждани. Предложението ми не беше подложено на гласуване, но ще го повдигна отново на първото заседание на комисията този петък.


1. Силвия Христова - председател
2. Ботьо Ботев - зам. председател
3. Милка Христова
4. Диана Тонова
5. Методи Лалов
6. Иво Божков
7. Карлос Контрера
8. Михаил Петров
9. Борис Бонев


Споделете тази статия, за да информирате софиянци за случващото се в СОС

Запис от цялото второ заседание на столичен общински съвет:


Поименен списък на постоянните комисии на Столичния общински съвет:


Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика 15 члена:
1. Силвия Христова (герб)- председател
2. Ивайло Петков (герб) – зам. председател
3. Борислав Иванов (атака) – зам. Председател
4. Борислав Бориславов (герб)
5. Лорита Радева (герб)
6. Анна Стойкова (герб)
7. Стефан Марков (герб)
8. Борислав Игнатов (дб)
9. Михаил Паргов (дб)
10. Грети Стефанова (дб)
11. Тома Белев (дб)
12. Борис Бонев (независим)
13. Михаил Ставрев (бсп)
14. Николай Николов (бсп)
15. Диана Тонова (бсп)

Постоянна комисия по финанси и бюджет - 13 члена:
1. Георги Георгиев (герб) – председател
2. Стефан Марков (герб) – зам. председател
3. Иван Таков (бсп) – зам. председател
4. Зафир Зарков (герб)
5. Екатерина Йорданова (герб)
6. Радослав Абрашев (герб)
7. Християн Петров (герб)
8. Борислав Иванов (атака)
9. Методи Лалов (дб)
10. Владислав Панев (дб)
11. Любомир Георгиев (дб)
12. Петко Димитров (бсп)
13. Михаил Ставрев (бсп)

Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика – 11 члена:
1. Антон Койчев (герб) – председател
2. Асен Николов (герб) – зам. председател
3. Милка Христова (бсп) – зам. председател
4. Иво Петров (герб)
5. Веселин Милев (герб)
6. Малина Едрева (герб)
7. Волен Сидеров (независим)
8. Михаил Паргов (дб)
9. Яна Тодоранова (дб)
10. Албена Кръстева (бсп)
11. Диана Тонова (бсп)

Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори – 13 члена:
1. Лорита Радева (герб) – председател
2. Анна Стойкова (герб) – зам. председател
3. Альоша Даков (бсп) – зам. председател
4. Симеон Колев ( герб)
5. Радослав Абрашев (герб)
6. Ивайло Петков (герб)
7. Николай Стойнев (герб)
8. Карлос Контрера (вмро)
9. Волен Сидеров (независим)
10. Марта Георгиева (дб)
11. Тома Белев (дб)
12. Иван Виделов (бсп)
13. Иван Таков (бсп)

Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба – 9 члена:
1. Ботьо Ботев (герб) – председател
2. Георги Георгиев (герб) – зам. председател
3. Васко Тодоров (бсп) – зам. председател
4. Силвия Христова (герб)
5. Ивайло Петков (герб)
6. Михайл Петров (вмро)
7. Методи Лалов (дб)
8. Любомир Георгиев (дб)
9. Иван Виделов (бсп)

Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие – 13 члена:
1. Малина Едрева (герб) – председател
2. Борислав Бориславов (герб) – зам. председател
3. Димитър Антов (вмро) – зам. председтел
4. Диян Стаматов (герб)
5. Симеон Колев (герб)
6. Антон Койчев (герб)
7. Димитър Вучев (герб)
8. Веселин Калановски (дб)
9. Михаил Паргов (дб)
10 Грети Стефанова (дб)
11. Албена Кръстева (бсп)
12. Иван Виделов (бсп)
13. Калоян Паргов (бсп)

Постоянна комисия по икономика и собственост – 15 члена:
1. Николай Стойнев (герб) – председател
2. Ботьо Ботев (герб) – зам. председател
3. Диана Тонова (бсп) – зам. председател
4. Димитър Вучев (герб)
5. Прошко Прошков (герб)
6. Стефан Марков (герб)
7. Таня Георгиева (герб)
8. Георги Георгиев (герб)
9 Михаил Петров (вмро)
10. Методи Лалов (дб)
11. Владислав Панев (дб)
12. Грети Стефанова (дб)
13. Иван Таков (бсп)
14. Милка Христова (бсп)
15. Васко Тодоров (бсп)

Постоянна комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране – 11 члена: 
1. Прошко Прошков (герб) – председател
2. Ваня Тагарева (герб) – зам. председател
3. Николай Велчев (бсп) – зам. председател
4. Зафир Зарков (герб)
5. Антон Койчев (герб)
6. Радослав Влахов (герб)
7. Димитър Антон (вмро)
8. Борислав Игнатов (дб)
9. Симеон Ставрев (дб)
10. Альоша Даков (бсп)
11. Иван Мечков (бсп)

Постоянна комисия по обществен ред и сигурност – 9 члена:
1. Борислав Иванов (атака) – председател
2. Веселин Милев (герб) – зам. председател
3. Карлос Контрера (вмро) – зам. председател
4. Борис Петров (герб)
5. Ваня Тагарева (герб)
6. Християн Петров (герб)
7. Иво Божков (дб)
8. Иван Мечков (бсп)
9. Иван Пешев (бсп)

Постоянна комисия по транспорт и туризъм – 13 члена: 
1. Карлос Контрера (вмро) – председател
2. Зафир Зарков (герб) – зам. председател
3. Калоян Паргов (бсп) – зам. председател
4. Християн Петров (герб)
5. Борислав Бориславов (герб)
6. Димитър Вучев (герб)
7. Ваня Тагарева (герб)
8. Радослав Влахов (герб)
9. Владислав Панев (дб)
10. Симеон Ставрев (дб)
11. Борис Бонев
12. Альоша Даков (бсп)
13. Михаил Ставрев (бсп)

Постоянна комисия за децата, младежта и спорта – 11 члена:
1. Таня Георгиева (герб) – председател
2. Симеон Колев (герб) – зам. председател
3. Иван Пешев (бсп) – зам. председател
4. Диян Стаматов (герб)
5. Екатерина Йорданова (герб)
6. Анна Стойкова (герб)
7. Владимир Митов (вмро)
8. Веселин Калановски (дб)
9. Яна Тодоранова (дб)
10. Петко Димитров (бсп)
11. Николай Николов (бсп)

Постоянна комисия за връзки с гражданското общество – 7 члена:
1. Веселин Милев (герб) – председател
2. Радослав Абрашев (герб) – зам. председател
3. Владимир Данев (бсп) – зам. председател
4. Борис Петров (герб)
5. Михаил Петров (вмро)
6. Тома Белев (дб)
7. Николай Вълчев (бсп)

Постоянна комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество – 9 члена: 
1. Екатерина Йорданова (герб) – председател
2. Борис Петров (герб) – зам. председател
3. Николай Николов (бсп) – зам. председател
4. Прошко Прошков (герб)
5. Диян Стаматов (герб)
6. Владимир Митов (вмро)
7. Иво Божков (дб)
8. Марта Георгиева (дб)
9. Владимир Данев (бсп)

Комисия, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – 9 члена: 
1. Ботьо Ботев (герб) – председател
2. Силвия Христова (герб) – зам. председател
3. Милка Христова (бсп) – зам. председател 
4. Михаил Петров (герб)
5. Волен Сидеров (независим)
6. Методи Лалов (дб)
7. Любомир Георгиев (дб)
8. Борис Бонев (независим)
9. Васко Тодоров (бсп)