Convert Clear

България на живо Подкаст

четвъртък, 21 ноември 2019 г.

Мерки за прозрачност, за които ще се боря в комисията за промяна на правилника на СОС:

Един от най-важните ангажименти, за които се боря не само чрез личен пример, но и чрез конкретни действия е въвеждането на прозрачност в работата на общината. Доказано е, че само по този начин може да се наложи предотвратяване на злоупотреби и дисциплиниране на злонамерените хора от системата.
На второто заседание на столичен общински съвет бях избран за член на временната комисия за промяна на правилника на СОС. Правилникът е този документ, в който могат да се разписват задължителните мерки за прозрачност, които трябва да бъдат изпълнявани от целия столичен общински съвет. В предишния мандат, заедно с Марта Георгиева и Войслав Тодоров внесохме конкретни мерки за прозрачност, които не бяха дори допуснати до разглеждане. Ще ги намерите в края на този текст.


Постояноството и упоритостта, когато знаеш, че нещо е правилно, винаги водят до резултат. Прозрачността стана приоритет на всички големи партии на последните местни избори и всички заговориха за въвеждането й в общината. За разлика от останалите, които тепърва се присъединяват към тази тема, аз мога да публикувам отново конкретните изменения, които ще доведат до:
- информиране на гражданите в реално време за това кой как гласува всяко едно решение
- информиране на гражданите за съдържанието на докладите, които предстоят да бъдат гласувани
- информиране на гражданите за това как е протекло всяко едно заседание на комисия и на СОС
- предоставяне на минимум една седмица между публикуване на доклад и неговото гласуване, така че всеки общински съветник и всеки гражданини да има реалната възможност да се запознае със съдържанието на доклада

Тези конкретни мерки са само гръбнака на новия начин на отчетност, който ще се боря да бъде въведен. Комисията ще трябва да изработи нов правилник до 31 декември тази година, а възможностите за други предложения от страна на гражданите остават отворени и ще се радвам да бъда техен проводник в комисията.


Ето и конкретните изменения, с които ще отида на първото заседание на комисията петък 21 ноември от 15 часа. Актуалният правилник на СОС можете да намерите ТУК.

В Чл. 12 ал. 2 текстът „Актовете на СОС, както и информация, свързана с дейността на СОС“ се заменя с „Актовете на СОС заедно със съпътстващите ги доклади, мотиви към тях и поименното гласуване от заседанието на СОС, както и информация, свързана с дейността на СОС“ 


В чл. 49 

ал. 2 се изменя така:
 Дневният ред за заседанията на комисиите се определя от председателя на комисията съобразно постъпването на материалите не по-късно от 5 работни дни преди заседанието. В същия срок материалите за заседанието се предоставят на разположение на членовете на комисията от Дирекция "Секретариат на СОС".

ал. 5 се изменя така:
Дневният ред на постоянните комисии, заедно с материалите от заседанието се публикуват на електронната страница на Столичния общински съвет и/или СО не по-късно от 5 работни дни преди заседанието.


В чл. 64 ал. 2 изразът „не повече от 3 часа“ се заменя с „не повече от 4 часа“


Чл. 69 ал. 4 се изменя така:
(4) Материалите по ал. 1, изготвени от администрацията на СО, СОС, общински съветници, общински предприятия, дружества с над 50% общинско участие и други структури на СО и СОС, се предоставят и по електронен път или и на електронен носител в машинно-четим вид


В чл. 72 ал. 2 текстът „По решение на водещата комисия“ се заличава.


В чл. 79 се създава нова ал. 4 с текст:
(4) Материалите по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на СОС и/или СО в срока по чл. 65 ал. 1


В края на чл. 81 се правят следните изменения:
а. Ал 7 се изменя така:
(7) Гражданите могат да следят заседанията на Столичния общински съвет в реално време чрез видеоизлъчване на сайта на СОС и/или СО, чрез видеонаблюдение, осъществявано посредством видеоекран, находящ се в приемната за граждани на улица "11-ти Август", гр. София, Столична община или в сградата на ул. Московска №33, гр. София, Столична община с предварително записване до председателя на СОС.

б. Създава се нова ал. 9 с текст:
(9) Във видеоизлъчването по ал. 7 се изписват в реално време резултатите от гласуванията по политически групи и поименното гласуване.


В чл. 83 се създава нова ал. 3 с текст:
(3) Информацията, предвидена за публикуване на интернет страницата на СОС и/или СО, се публикува в машинно-четим вид, когато е налична.


В чл. 105 се създава нова ал. 6 с текст:
(6) Протоколът по ал. 1 и приложенията по ал. 4 се публикуват на интернет страницата на СОС и/или СО най-късно 7 дни след заседанието на СОС.


В чл. 129 ал. 1 текстът „заповедите на кмета на СО и дейността на Администрацията на СО“ се заменя с „заповедите на кмета на СО или кметовете на райони на СО и дейността на Администрацията на СО или на районните Администрации“


В чл. 130 се правят следните изменения:
а. В ал. 5 текстът „Кметът на Столична община“ се заменя с „Кметът на Столична община или кметът на район на СО“

б. Ал 7 се изменя така:
(7) На питане, в което е посочено, че желаната форма е писмен отговор, същият се предоставя на вносителя чрез председателя на СОС. Питането и отговорът към него се публикуват на електронната страница на СОС 24 часа преди началото на заседанието на общинския съвет.

в. В ал. 10 текстът „Кметът на Столична община“ се заменя с „Кметът на Столична община, кметът на район на СО“


В края на чл. 179 се добавя изречението: „Информацията за тях се публикува на електронната страница на Столичния общински съвет и/или СО.“Преходни и заключителни разпоредби

Създава се нов §10 с текст:
§10. Машинно-четим е електронен формат за данни, който е структуриран по начин, по който, без да се преобразува в друг формат, позволява софтуерни приложения да идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, включително отделни факти и тяхната вътрешна структура


Създава се нов §11 с текст:
§11. Разпоредбите на чл. 12а и измененията в чл. 12 ал. 2 и чл. 49 ал. 2 влизат в сила два месеца след приемане на измененията от Столичен общински съвет.

Няма коментари:

Публикуване на коментар